Contact en algemene voorwaarden

RetailPlan B.V.
Torenstraat 23a
9203 BD Drachten

T 06-21712567
E info@retail-plan.nl
            

Algemene voorwaarden

1. Overeenkomsten van opdracht, toepasselijk recht

Alle diensten die door RetailPlan b.v., gevestigd en kantoorhoudende te Drachten, worden verricht, zijn aan te merken als overeenkomsten van opdracht, waarbij de klant de opdrachtgever is en RetailPlan b.v. de opdrachtnemer. Op deze overeenkomsten is het Burgerlijk Wetboek van toepassing, Boek 7, titel 7, de artikelen 400 tot en met 413, met uitzondering van de artikelen 404 en 407, tweede lid. Op alle overeenkomsten van opdracht zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

2. Aanneemsom en betaling

a. Tenzij de werkzaamheden worden uitgevoerd volgens een uitgebrachte en goedgekeurde offerte waarin een vaste aanneemsom is overeengekomen wordt door RetailPlan b.v. een loon in rekening gebracht dat bestaat uit de vermenigvuldiging van het aantal gewerkte uren met een uurtarief. In de te hanteren tarieven zijn alle kantoorkosten begrepen. Een eerste oriënterende bespreking over een nieuwe zaak is altijd gratis.

Bijzondere kosten, waaronder begrepen de lonen voor hulppersonen en onderaannemers, worden naast het loon afzonderlijk doorberekend.

b. Voor alle dienstverlening geldt dat RetailPlan b.v. gerechtigd is om een voorschot op het loon en de te maken kosten bij de opdrachtgever in rekening te brengen en afzonderlijk te bedingen dat de werkzaamheden worden uitgesteld totdat betaling van dat voorschot heeft plaatsgevonden.

c. Facturen dienen binnen veertien dagen na de factuurdatum te zijn voldaan.

Vindt betaling binnen die termijn niet plaats dan is de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

3. Aansprakelijkheid opdrachtnemer

a. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer RetailPlan b.v. is beperkt tot het factuurbedrag dat hij voor zijn verrichtingen voor de betreffende opdracht in rekening heeft gebracht of tot het bedrag dat voor de desbetreffende opdracht krachtens de door RetailPlan b.v. afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, met inbegrip van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden voor rekening van RetailPlan .b.v. komt. Elke aansprakelijkheid voor indirecte, respectievelijk gevolgschade, is uitgesloten.

b. De in het voorgaande lid omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor de medewerkers en stagiaires die aan het kantoor van RetailPlan b.v. verbonden zijn of voor RetailPlan b.v. werkzaam zijn en geldt ook ter zake van het niet-deugdelijk functioneren van de door RetailPlan b.v. bij de uitvoering van haar opdrachten gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen enkele uitgezonderd.

4. Geschillenbeslechting

Op de rechtsverhouding tussen RetailPlan b.v. en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend door het ter zake bevoegde rechtscollege in Nederland worden behandeld.

 

Homepage
Locatieontwikkeling
Ruimtelijke Ordening
Contact en algemene voorwaarden
Meer weten over RetailPlan, bel of mail Wim Eilering
HomepageLocatieontwikkelingRuimtelijke OrdeningContact en algemene voorwaarden